142

فیلم سخنرانی در جمع دانشجویان و نخبگان ونزوئلا