96

سخنرانی رئیس جمهور در پنجمین دوره اعطای جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص)