94

واگذاری 10 هزار و 200 واحد مسکونی و 30 هزار قطعه زمین در استان فارس