برای حل مشکل پرداخت حقوق معلمان در اسرع وقت با مسئولان مربوطه جلسه‌ای برگزار شود

دستور آیت‌الله رئیسی به معاون اول برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان؛

برای حل مشکل پرداخت حقوق معلمان در اسرع وقت با مسئولان مربوطه جلسه‌ای برگزار شود

رئیس جمهور در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه برای حل مشکل تشکیل و نتیجه گزارش شود.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.