امضای 6 سند همکاری میان ایران و کوبا

در حضور روسای جمهور دو کشور انجام گرفت؛

امضای 6 سند همکاری میان ایران و کوبا

مقامات عالی‌رتبه ایران و کوبا در حضور روسای جمهور دو کشور، 6 سند همکاری امضا کردند.

مراسم امضای اسناد همکاری‌های دوجانبه ایران و کوبا در حضور روسای جمهور دو کشور برگزار شد و مقامات عالی‌رتبه دو کشور، 6 سند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های قضایی، همکاری‌های جامع سیاسی، مناسبات گمرکی و مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات بوده که به امضای مقامات عالی‌رتبه ایرانی و کوبایی رسید.