ارتقای جایگاه سازمانی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان

در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد؛

ارتقای جایگاه سازمانی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارتقای جایگاه سازمانی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و راهبری و نظارت بر امور فرهنگی بانوان و خانواده در عرصه اندیشه‌ورزی و تصمیم‌سازی را در این شورا تصویب کردند.

در جلسه عصر امروز سه‌شنبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بحث ارتقای جایگاه سازمانی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان به تصویب اعضا رسید.
عمده اعضای شورای فرهنگی-اجتماعی زنان را بانوان فرهیخته تشکیل خواهند داد و نمایندگان سران قوا که از بانوان فرهیخته انتخاب می‌شوند نیز در جلسات این شورا حضور پیدا خواهند کرد.
بر اساس مصوبه امروز، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در نقش ستاد خانواده و زنان به عنوان یکی از ستادهای چهارگانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کار راهبری و نظارت بر امور فرهنگی بانوان و خانواده و مسائل مختلف مربوط به این حوزه را در عرصه اندیشه‌ورزی و تصمیم‌سازی دنبال خواهد کرد و مصوبات آن برای بررسی و تصویب نهایی به جلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.