دکتر رئیسی قانون همکاری متقابل در امور گمرکی میان ایران و کرواسی را برای اجرا ابلاغ کرد

طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛

دکتر رئیسی قانون همکاری متقابل در امور گمرکی میان ایران و کرواسی را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» را که در جلسه علنی 22 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 خرداد 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.