اقدام گروه‌های مقاومت عکس‌العملی به هفت دهه کشتار، ظلم و بی‌عدالتی بود
83

دکتر رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه:

اقدام گروه‌های مقاومت عکس‌العملی به هفت دهه کشتار، ظلم و بی‌عدالتی بود