ابلاغ موافقتنامه بین دولتین ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه

از سوی دکتر رئیسی صورت گرفت؛

ابلاغ موافقتنامه بین دولتین ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه

رئیس جمهور مصوبه «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 12 آذر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 دی ماه 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (12) موافقتنامه یاده شده می‌باشد.