تصاویر نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و ترکیه و امضاء اسناد همکاری بین دو کشور