تصاویر نشست با مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه «اوانا»