تصاویر بازدید رئیس جمهور از پروژه های خط انتقال پساب بهداشتی و کمربندی جنوبی پاکدشت