تصاویر حضور رئیس جمهور در بازار سنندج و گفتگو با مردم و کسبه