تصاویر بازدید رئیس جمهور از بیمارستان در حال ساخت نسیم‌شهر