تصاویر رونمایی از طرح بالندگی ۴ هزار حافظ قرآن کریم استان یزد