تصاویر جشن احیا ۷۶ واحد صنعتی در استان یزد و بازدید از کارخانه احیا شده رادیاتورسازی