تصاویر بازدید رئیس جمهور از پروژه بیمارستان در حال احداث شهدای هفتم تیر شهر ری