تصاویر آئین افتتاح رسمی سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه