تصاویر افتتاح و آغاز ساخت ۶۹۲۱ واحد نهضت ملی مسکن در بوشهر