تصاویر بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه و آبرسانی به ۱۷۴ روستا