40

تصاویر حضور سرزده در جمع کارگران کارخانه هفت تپه