54

تصاویر دیدار مشاور امنیت ملی هند با رئیس جمهور