تصاویر نشست با فعالین اقتصادی و اجتماعی پیشرفت و آبادانی مکران