تصاویر استقبال مردمی از رئیس جمهور در مسیر ارگ تبریز