133

تصاویر نشست امضای اسناد همکاری و مصاحبه مطبوعاتی روسای جمهور ایران و نیکاراگوئه