265

تصاویر نهمین گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور با مردم