تصاویر استقبال مردمی از دکتر رئیسی در بدو ورود به بم