تصاوی افتتاح واحد گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی خودمصرف بوتیا