40

تصاویر استقبال رسمی از دکتر رئیسی در کاخ ریاست جمهوری کنیا