تصاویر دکتر رئیسی «نایروبی» را به مقصد «کامپالا» ترک کرد