تصاویر نشست هیئت های عالیرتبه ایران و اوگاندا و امضا اسناد همکاری