تصاویر افتتاح پروژه ملی محور ترانزیتی «پاتاوه - دهدشت»