تصاویر مراسم ملی تکریم فعالان مساجد و پانزدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت