تصاویر دیدار با مدیران ارشد و نخبگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح