تصاویر رونمایی از پهپاد «مهاجر 10» و الحاق انبوه موشک های راهبردی به نیروهای مسلح