تصاویر پانزدهمین اجلاس سران بریکس با حضور دکتر رئیسی