تصاویر آغاز عملیات زیرسازی خط‌آهن نهبندان، بیرجند، قاین، یونسی