تصاویر ورود رئیس جمهور به نیویورک به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد