دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان با رئیس جمهور