حضور در اجتماع عظیم مردمی در حمایت از مردم مظلوم غزه