تسلیم استوارنامه سفرای کشورهای تایلند، عربستان، تونس، اسلوونی و برزیل