نشست با جمعی ازاساتید و نخبگان علوم و فنآوری های برترساز