بازدید از بندر نوشهر

دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر استانی دولت مردمی به مازندران با حضور در بندر نوشهر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این بندر در جریان جزییات فعالیت‌ها و تجارت با کشورهای همسایه و همچنین موانع پیش‌روی توسعه این بندر قرار گرفت.