فیلم دیدار رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان