فیلم دیدار وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور