فیلم دیدار دکتر رئیسی با اقشار مختلف مردم کبودرآهنگ