<|فتوکامنت | دقیقا یک سال بعد از تنفیذ / رئیس دولت‌سیزدهم در۱۲ تنفیذ قبلی چه مسئولیت‌هایی داشته است؟|>