فیلم دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه با دکتر رئیسی