مستند زمین بازی

روایت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان جهت شرکت در اجلاس سیکا