نماهنگ / تا پای جان برای ایران / وقتی یوزهای ایرانی در مستطیل سبز کنار هم می‌جنگند و دل ملت را شاد می‌کنند